0800 11 977
Гореща телефонна линия за пострадали от домашно насилие

За проекта

 

Защо го правим?

Проектът „Картографиране на убийствата на жени в България“ на Български хелзинкски комитет идва в отговор на системното неглижиране от страна на властите на проблема с насилието над жени, най-крайната и необратима форма на което е убийството.

Убийството на жена, поради факта, че е жена, се нарича фемицид. За разлика от полово неутралния термин убийство, фемицид адресира връзката между половата дискриминация и фаталното насилие над жени.

Официалната статистика в България не съдържа данни за случаите на домашно насилие и другите форми на насилие срещу жени. Убийствата, като най-тежката форма на посегателство срещу личността, също не се документират и анализират през призмата на обусловените от пола на жертвата специфики.

Липсата на данни и анализи спомага единствено за прикриване на мащабите на проблема, на факторите, които допринасят за неговата устойчивост и на начините за неговото премахване.

Авторите на проекта споделят разбирането, че е невъзможно да се борим срещу “невидими” проблеми. За да изкореним насилието, трябва първо да го направим видимо.

Какво искаме да постигнем?

Подход

Създаваме база данни със съдебна практика: Основните дейности по проекта са свързани със събирането и обработването на съдебна практика по дела за убийства на жени, организирането ѝ в база данни и публикуването ѝ в платформата ubita.org. Базата данни съдържа: осъдителни присъди по дела за умишлено убийство, опит за убийство и причиняване на смърт по непредпазливост вследствие на нанесена телесна повреда, постановени от окръжните съдилища като първа инстанция в периода 2012-2017 г., при които пострадалите са жени на 14 или повече години, а извършителите са мъже.

С цел събиране на съдебна практика, в периода 2015-2018 г. БХК отправи повече от 110 заявления за достъп до информация по реда на Закона за достъп до обществена информация до 28-те окръжни съдилища в страната, на които са подсъдни като първа инстанция дела за убийства, квалифицирани по интересуващите ни текстове от Наказателния кодекс.

На база на получените справки с номера на дела и използвайки централния уеб базиран интерфейс за съдебни актове www.legalacts.justice.bg и сайтовете на съдилищата, изследователите на БХК направиха преглед на всички присъди за убийства, за да отделят тези, по които жертвите са жени.

Следващата фаза на изследването беше свързана с обработване на съдебната практика и извличане на нужната за анализа информация по предварително създадени индикатори – връзка между извършителя и жертвата, начин/средство на извършване на престъплението, информация за насилие в миналото, сгнали до органите на полицията и други. Въз основа на този анализ, е създадена възможност за търсене в базата данни, използвайки един или няколко от следните критерии:

Базата данни съдържа 141 съдебни акта. Резултатите от търсенето се представят в списък, съдържащ следната информация: съд, номер на делото, година на извършване на престъплението, престъпление, връзка извършител-жертва, възраст на жертвата, възраст на извършителя, начин/средство на извършване на престъплението, място на извършване на престъплението, линк към присъдата, публикувана в уеб базирания интерфейс за съдебни актове www.legalacts.justice.bg или сайта на съответния съд.

Интерактивната карта на сайта дава възможност за преглед на постановените от даден окръжен съд присъди за убийства на жени в периода 2012-2017 г.

Обобщаваме и анализираме данните: Въз основа на събраната информация, БХК подготвя първото по рода си мащабно проучване на съдебната практика по дела за умишлени убийства на жени от мъже в България с фокус върху убийства от интимни партньори и роднини. То е в отговор на призивите на ООН, Съвета на Европа и Европейския съюз за събиране, обобщаване и анализ на данни за случаите на фемицид.

Осъществяваме медиен мониторинг: От началото на 2018 г. БХК, съвместно с други активисти, събира информация за случаите на умишлени убийства на жени от мъже в България, отразени в медийни публикации в интернет. На база на медийния мониторинг е съставен списък с имената на убитите жени, който препраща към журналистически материали, отразяващи фаталните случаи. Информацията, поместена в списъка периодично ще бъде обновявана.

Разказваме истории: Статистиката и базата данни са ключов инструмент за застъпничество и иницииране на законодателни и политически промени. Но зад всяка цифра стои име, личност и съдба на жена. Затова проектът посвещава отделна секция в памет на жертвите, която разказва историите и битките на някои от пострадалите. Оставени са истинските имена на жертвите.

Кой ни помага?

Обявената на сайта Гореща телефонна линия 0800 11 977 е организирана и се поддържа от Алианс за защита от насилие, основано на пола. Тя предлага безплатни и анонимни социално-психологически и правни консултации на хора, пострадали от домашно насилие.

Проектът "Картографиране на убийствата на жени в България" е подкрепен от Международен Женски Клуб-София с дарение от 5000 лв.

Илюстрации: Albena Limoni